Waarderingskaderkwartet

Het kwartetspel bevat per Inspectiestandaard vier elementen van de kwaliteitszorg binnen Yuverta. Het spel legt de verbinding tussen de dagelijkse […]

Liedeke Boekhorst

Spel

In Beweging: Evaluatie van proeftuinen in de eerste fase

Dit document is het resultaat van nauwgezet onderzoek, dat een eerste stap vertegenwoordigt in het verkennen en ervaren van het werken met het referentiewaarden gedachtegoed. Dit eerste deel biedt
zicht op de mogelijkheden en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van het referentiewaardenmodel in de praktijk. Proeftuinen die gestart zijn na de uitvoering van dit onderzoek
worden op basis van deze inzichten verrijkt. De bevindingen en uitdagingen die zijn voortgekomen uit dit onderzoek zullen zorgvuldig worden meegenomen in het vervolgonderzoek in afronding van de
totale proeftuinperiode. Hierover volgt een tweede publicatie.
Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo

Mirjam van Heiningen

rapport

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams/ 10 Inzichten x vier rollen

De veelheid en complexiteit van ontwikkelingen rond het mbo vraagt dat de onderwijsteams daar professioneel, flexibel, wendbaar en in samenwerking met de regionale partners op kunnen inspelen.

Bij onderwijskundig leiderschap van een onderwijsteam (ook wel bekend als eigenaarschap) gaat het over de manier waarop een onderwijsteam regie voert over de eigen werkzaamheden binnen het speelveld (de professionele ruimte) van het team. D.w.z. regie over:
1. het onderwijs
2. het leren en beter worden als een professioneel onderwijsteam
3. het opbouwen van vertrouwen bij derden in de onderwijskwaliteit van het onderwijsteam
Maar een dergelijke regievoering gaat niet vanzelf. Het vraagt van de bestuurders / directie van mbo-instellingen onder meer om zorg te dragen voor de condities die het professioneel acteren van de onderwijsteams uitdagen, bevorderen en faciliteren.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Kwaliteit onder de loep

In deze publicatie lees je over de meest voorkomende thema’s en aanbevelingen binnen
de dialoograpporten 2019/2020 van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Er is grote overlap met
de thema’s van het jaar ervoor: we kunnen het geschetste beeld dus breder trekken dan
dit specifieke schooljaar 2019/2020.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Placemat referentiewaarden op leerroute-/teamniveau

Het Referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van het team of […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Placemats referentiewaarden instellingsniveau

Het referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van de instelling. Deze […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie. Deelnemers hebben in co-creatie met elkaar een stap gezet in hun praktijkvragen. Hun slotbrieven vormen in de publicatie de rode draad wat werkt bij het stimuleren van eigenaarschap voor kwaliteit.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Onderwijsinnovatie en kwaliteit: vriend of vijand?

De coalitie Onderwijsinnovatie heeft de opbrengsten samengebracht in een digitale publicatie. Bladerend door deze publicatie vind je inspirerende voorbeelden van onderwijsinnovatie. We sluiten af met een terugblik: we kijken terug op ons eigen leerproces en delen onze visie op succesvol innoveren. We hopen dat deze publicatie je helpt bij het regie nemen op de kwaliteit van onderwijsinnovaties!

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken.

Mirjam van Heiningen

publicatie

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Het artikel ‘Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo’ is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden?

Mirjam van Heiningen

artikel

Handleiding Grip op uitval met behulp van Data

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Allereerst wordt de definitie van uitval toegelicht en weergave gegeven van literatuuronderzoek naar oorzaken […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Ga in gesprek met studenten! | Een serie gespreksstarters

‘We moeten studenten meer betrekken’. Die kreet hoor je veel in de wandelgangen van mbo-scholen. Ondanks dat dit al veel […]

Daisy Termorshuizen

Instrument of aanpak

Laat meer zien