Waarderingskaderkwartet

Het kwartetspel bevat per Inspectiestandaard vier elementen van de kwaliteitszorg binnen Yuverta. Het spel legt de verbinding tussen de dagelijkse […]

Liedeke Boekhorst

Spel

In Beweging: Evaluatie van proeftuinen in de eerste fase

Dit document is het resultaat van nauwgezet onderzoek, dat een eerste stap vertegenwoordigt in het verkennen en ervaren van het werken met het referentiewaarden gedachtegoed. Dit eerste deel biedt
zicht op de mogelijkheden en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van het referentiewaardenmodel in de praktijk. Proeftuinen die gestart zijn na de uitvoering van dit onderzoek
worden op basis van deze inzichten verrijkt. De bevindingen en uitdagingen die zijn voortgekomen uit dit onderzoek zullen zorgvuldig worden meegenomen in het vervolgonderzoek in afronding van de
totale proeftuinperiode. Hierover volgt een tweede publicatie.
Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo

Mirjam van Heiningen

rapport

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams/ 10 Inzichten x vier rollen

De veelheid en complexiteit van ontwikkelingen rond het mbo vraagt dat de onderwijsteams daar professioneel, flexibel, wendbaar en in samenwerking met de regionale partners op kunnen inspelen.

Bij onderwijskundig leiderschap van een onderwijsteam (ook wel bekend als eigenaarschap) gaat het over de manier waarop een onderwijsteam regie voert over de eigen werkzaamheden binnen het speelveld (de professionele ruimte) van het team. D.w.z. regie over:
1. het onderwijs
2. het leren en beter worden als een professioneel onderwijsteam
3. het opbouwen van vertrouwen bij derden in de onderwijskwaliteit van het onderwijsteam
Maar een dergelijke regievoering gaat niet vanzelf. Het vraagt van de bestuurders / directie van mbo-instellingen onder meer om zorg te dragen voor de condities die het professioneel acteren van de onderwijsteams uitdagen, bevorderen en faciliteren.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Placemat referentiewaarden op leerroute-/teamniveau

Het Referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van het team of […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Placemats referentiewaarden instellingsniveau

Het referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van de instelling. Deze […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie. Deelnemers hebben in co-creatie met elkaar een stap gezet in hun praktijkvragen. Hun slotbrieven vormen in de publicatie de rode draad wat werkt bij het stimuleren van eigenaarschap voor kwaliteit.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken.

Mirjam van Heiningen

publicatie

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Het artikel ‘Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo’ is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden?

Mirjam van Heiningen

artikel

Handreiking Peer Review voor procesbegeleider en team met hulpkaart – oktober 2021

Dit zijn handreikingen voor teams en procesbegeleider. In deze handreikingen krijg je zicht op de stappen die je kunt zetten […]

Karin van Wijnen

Instrument of aanpak

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Ervaringen uit de praktijk van teams: Verhalenboek

Tussen augustus 2017 en augustus 2018 vonden binnen de organisaties van de QUAL4T2 partners vijf pilots plaats. Deze pilots werden […]

Margrieta Kroese

Boek

Laat meer zien